Uitgestelde ALV 2020

Geplaatst op 08-04-2021  -  Categorie: Algemeen

Aan de leden van Vereniging IJsvermaak,

Mevrouw, mijnheer,

Vanwege de maatregelen rond de coronacrisis is de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2020 niet doorgegaan. Ook op dit moment is daar geen ruimte voor. Het bestuur heeft daarom besloten u op de volgende wijze te informeren over het afgelopen verenigingsjaar. Een dezer dagen ontvangt u een mail met het secretarieel jaarverslag 2019-2020, waarin het bestuur uiteenzet wat er aan activiteiten en werkzaamheden verricht is.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de overige documenten, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar taairaterces.[antispam].@ijsvermaak.nl

U ontvangt dan:

  • het verslag van de ALV van 20 november 2019
  • het financieel jaarverslag 2019-2020, inclusief de balans
  • de begroting voor het seizoen 2020-2021

Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. de ontvangen documenten, dan wordt u vriendelijk verzocht die aan bovenstaand mailadres te sturen, uiterlijk voor 19 april.

Volledigheidshalve kan vermeld worden dat de kascontrolecommissie op 9 november 2020 de boeken heeft gecontroleerd en geconstateerd dat de financiële administratie goed verzorgd was. De kascontrolecommissie stelt de ALV dan ook voor het bestuur decharge te verlenen voor het financieel gevoerde beleid.

Aftredend is de heer Hans Maas, die zich herkiesbaar stelt. Mochten er leden zijn die zich voor deze vacature willen kandideren, dan maken zij dat middels een mail aan bovengenoemd mailadres kenbaar, uiterlijk voor 19 april.

Hierna buigt het bestuur zich over de binnengekomen reacties en mogen deze leden binnen redelijke termijn van bestuurszijde antwoord verwachten.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Vereniging IJsvermaak

 

N.B. Deze mededeling wordt naar alle hoofdleden verstuurd van wie een mailadres bekend is.